Wyniki zapytania ofertowego nr 3/2017 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek

Wyniki zapytania ofertowego nr 3/2017 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek

Categories: Aktualności
Autor
fng
Udostępnij
Categories: Aktualności

Author

fng

Share

Poniżej przedstawiamy wyniki zapytania ofertowego nr 3/2017 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek:

 

Chełmiec, 14.04.2017 r.

 

Zapytanie nr 3/2017

 

Dotyczy:  Budowa dwóch kortów tenisowych krytych w miejscowości Chełmiec

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając zgodnie z pkt VII ppkt 7.1 Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym nr 3/2017, Zamawiający EKSPRESJA Janusz Stanek, ul. Łączna 6, 33-395 Chełmiec, zwany dalej „Zamawiającym”, zawiadamia
o wyborze oferty najkorzystniejszej
na przedmiotowe zamówienie:

  1. Złożonych ofert: 2
  2. Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

Sport Halls s.c.

Ul. Komuny Paryskiej 57/15

50-452 Wrocław

Cena wybranej oferty: 805 650,82 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający dokonał wyboru ofert w ramach poszczególnych pakietów w oparciu o kryterium: 70% cena 100%, 15% Gwarancja, 15% Termin wykonania zamówienia. Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy
 
I II III RAZEM kolumny I, II, III
Kryteria oceny ofert Liczba pkt
w kryterium

Cena – 70pkt

Liczba pkt
w kryterium

Termin wykonania zamówienia – 15 pkt

Liczba pkt
w kryterium

Gwarancja jakości – 15pkt

Razem -100 pkt
1 Sport Halls s.c.

Ul. Komuny Paryskiej 57/15

50-452 Wrocław

70 pkt  

15 pkt

0 pkt 85 pkt
2 Grimar s.c. al. W Korfantego 191a

40-153 Katowice

68,13 pkt 11,84 pkt 0 pkt 79,97 pkt
  1. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy oferentów, a także punktację przyznaną ofertom:

 

  1. Zamawiający dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu.

 

Firma EKSPRESJA JANUSZ STANEK

 (-) Janusz Stanek

………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej)

Otrzymują:

  1. a/a