Wyniki zapytania ofertowego nr 2/2017 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/2017 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek

Categories: Aktualności
Autor
fng
Udostępnij
Categories: Aktualności

Author

fng

Share

Poniżej przedstawiamy wyniki zapytania ofertowego nr 2/2017 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek:

Chełmiec, 14.04.2017 r.

 

Zapytanie nr 2/2017

 

Dotyczy:  Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni ceglanej wraz z ogrodzeniem w miejscowości Chełmiec

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając zgodnie z pkt VII ppkt 7.1 Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym nr 2/2017, Zamawiający EKSPRESJA Janusz Stanek, ul. Łączna 6, 33-395 Chełmiec, zwany dalej „Zamawiającym”, zawiadamia
o wyborze oferty najkorzystniejszej
na przedmiotowe zamówienie:

  1. Złożonych ofert: 2
  2. Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

P.P.H.U. „SCJ”

  1. I. Osmeckiego 23a/3
    35-506 Rzeszów

Cena wybranej oferty: 165 000,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający dokonał wyboru ofert w ramach poszczególnych pakietów w oparciu o kryterium: 70% cena 100%, 15% Gwarancja, 15% Termin wykonania zamówienia. Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

  1. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy oferentów, a także punktację przyznaną ofertom:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy
 
I II III SUMA kolumny I, II, III
Kryteria oceny ofert Liczba pkt
w kryterium

Cena – 70pkt

Liczba pkt
w kryterium

Termin wykonania zamówienia – 15 pkt

Liczba pkt
w kryterium

Gwarancja jakości – 15pkt

Razem -100 pkt
1 Grimar s.c.

Al. W. Korfantego 191a

40-153 Katowice

54,29 pkt 15 pkt 15 pkt 84,29 pkt
2 P.P.H.U. „SCJ”

ul. I. Osmeckiego 23a/3
35-506 Rzeszów

70 pkt 15 pkt 15,pkt 100  pkt
  1. Zamawiający dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu.

 

Firma EKSPRESJA JANUSZ STANEK

 (-) Janusz Stanek

………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej)

Otrzymują:

  1. a/a