Wyniki Zapytania ofertowego nr 1/2017 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek

Wyniki Zapytania ofertowego nr 1/2017 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek

Categories: Aktualności
Autor
fng
Udostępnij
Categories: Aktualności

Author

fng

Share

Poniżej przedstawiamy wyniki zapytania ofertowego nr 1/2017 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek:

 

Chełmiec, 14.04.2017 r.

 

Zapytanie nr 1/2017

 

Dotyczy:  Budowa budynku usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Chełmiec

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Działając zgodnie z pkt VII ppkt 7.1 Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym nr 1/2017, Zamawiający EKSPRESJA Janusz Stanek, ul. Łączna 6, 33-395 Chełmiec,  zwany dalej „Zamawiającym”, zawiadamia
o wyborze oferty najkorzystniejszej
na przedmiotowe zamówienie:

  1. Złożonych ofert: 2
  2. Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

Firma Usługowa EKO-REM-BUD Jan Cabak

Łabowa 185

33-336 Łabowa

Cena wybranej oferty: 3 729131,04 zł brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający dokonał wyboru ofert w ramach poszczególnych pakietów w oparciu o kryterium: 70% cena 100%, 15% Gwarancja, 15% Termin wykonania zamówienia. Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy
I II III RAZEM kolumny I, II, III
Kryteria oceny ofert Liczba pkt
w kryterium
Cena – 70pkt
Liczba pkt
w kryterium
Termin wykonania zamówienia – 15 pkt
Liczba pkt
w kryterium
Gwarancja jakości – 15pkt
Razem -100 pkt
1 Firma Usługowa EKO-REM-BUD Jan CabakŁabowa 185,

33-336 Łabowa

70 pkt 15 pkt 15 pkt 100 pkt
2 ReMar Renata Golonka Rynek 18, 33-340 Stary Sącz 63,61 pkt 14,40 pkt 15 pkt 93,01 pkt
  1. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy oferentów, a także punktację przyznaną ofertom:

 

 

 

 

  1. Zamawiający dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu.

 

 

Firma EKSPRESJA JANUSZ STANEK

 (-) Janusz Stanek

………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej)

 

 

Otrzymują:

  1. a/a