Informacja o zapytaniu ofertowym nr 2

Informacja o zapytaniu ofertowym nr 2

Categories: Aktualności
Autor
fng
Udostępnij
Categories: Aktualności

Author

fng

Share

Poniżej przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 2 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek

 

             Nowy Sącz, 06.03.2017 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017

 

 

„Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni ceglanej wraz z ogrodzeniem w miejscowości Chełmiec”

 

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

EKSPRESJA Janusz Stanek,

 1. Łączna 6,

33-395 Chełmiec,

NIP: 7341088206,

Regon: 490124231

Tel. (18) 443 00 67

E-mail:  januszstanek@poczta.fm

 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:

 

 1. Sławomir Bochenek – e-mail: s_bochenek@op.pl
 2. Janusz Stanek- Tel. 606662565.

 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch kortów tenisowych o powierzchni ceglanej wraz z ogrodzeniem w miejscowości Chełmiec.

 

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • Wspólny słownik zamówień (CPV):

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych.

 • Zakres prac obejmuje:

 

 1. roboty przygotowawcze
 2. drenaż
 3. obramowanie kortu
 4. wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchniowych kortu
 5. wyposażenie kortu
 6. wykonanie ogrodzenia
 7. wykonanie oświetlenia
  • Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 6 do zapytania. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną.
  • Miejsce realizacji inwestycji: Działka nr 455/1 w miejscowości Chełmiec, w Gminie Chełmiec, w Powiecie Nowosądeckim.
  • Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób, który zapewni bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie i w pobliżu obiektu, na którym prowadzone będą roboty budowlane.
  • W dokumentacji technicznej, we wszystkich pozycjach, w których występuje znak towarowy i/lub nazwa producenta dopuszcza się możliwość wykorzystania produktów równoważnych tzn. o niegorszych parametrach technicznych niż wskazane za pomocą znaku towarowego czy pochodzenia.
  • Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty budowlane wykonawca udzielił minimum
   5 – letniej rękojmi i co najmniej 5 – letniej gwarancji (uwaga: termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert).
  • Zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający wymaga aktualnego na odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

 1. zdolności technicznej lub zawodowej:
 • Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze do robót stanowiących przedmiot zamówienia

3.2 Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków, Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenia: dla spełnienia pkt. 3.1 ppk c):

 • oświadczenie o wykazie robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

 

3.3 Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

 1. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 2. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania).

3.4. Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 2015 poz. 233 ze zm.);

 

3.4 Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

3.5. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu zapewnionego przez siebie sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 1. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 • Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w poniższych terminach:
 1. Data rozpoczęcia robót (przekazania placu budowy): do 7 dni od daty podpisania umowy.
 2. Termin zakończenia robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): do 30 września 2017 r. (uwaga: termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny).
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
  • Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy:
 2. wykonawca określi ryczałtową cenę brutto z podatkiem VAT, ściśle według formularza ofertowego, uwzględniając wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia. Tak ustalona cena stanowić będzie cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.

Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od wykonawcy również wyceny ryzyka, bowiem wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, w szczególności domagać się dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania prac, które nie zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

 • Wykonawca wyodrębni w formularzu ofertowym:
 • cenę brutto za budowę dwóch kortów tenisowych o nawierzchni ceglanej wraz z ogrodzeniem w miejscowości Chełmiec
  • Cena ofertowa brutto powinna zostać określona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku, jeżeli cena zostanie podana z dokładnością do większej liczby miejsc po przecinku, Zamawiający uzna ten fakt za omyłkę i dokona jej poprawy. Zamawiający zaokrągli w/w cenę do pełnych groszy, przy czym końcówkę poniżej 0,5 grosza pominie, a końcówkę 0,5 grosza i wyższą zaokrągli do 1 grosza.
  • Rozliczenia z wybranym Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
  • Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót podany w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6 do zapytania.
  • Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania robót, wynikające z: dokumentacji technicznej, przedmiarów, sztuki budowlanej, decyzji administracyjnych, przepisów prawa budowlanego i pozostałych warunków zapytania. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, np. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, ogrodzenie tymczasowe, dozorowanie budowy, itp.), koszty niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót, koszty powielenia dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowej na potrzeby budowy, koszty ubezpieczenia budowy oraz wszelkie inne, niewymienione z nazwy koszty niezbędne do zrealizowania zadania.
  • Cena podana w ofercie będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
  • W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

 

 • Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Po = PKc + PKg + PKt

gdzie:

Po   – całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,

PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”,

PKg – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Gwarancja jakości”,

PKt  – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia”,

 • Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły:

PKc = Cn/Cb x 70

gdzie:

PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”,

Cn   – cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych),

Cb   – cena brutto oferty badanej.

6.3  Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Gwarancja jakości (Kg) zostanie obliczona wg następującego schematu:

6.4. Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji jakości odpowiednio o jeden rok albo dwa lata albo 3 lata lub więcej w stosunku do wymaganego minimalnego 5-letniego terminu gwarancji. Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin gwarancji krótszy niż 5 lat zostanie odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada treści zapytania.

6.5. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

 

 1. nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

 

 1. nie została podpisana przez Wykonawcę,

 

 1. została złożona przez Wykonawcę nie spełniającego warunków uprawniających do udziału w zapytaniu ofertowym,

 

 1. nie zawiera wymaganych oświadczeń i dokumentów, wymaganych w niniejszym zapytaniu.
 2. została złożona po terminie określonym w zapytaniu.

6.5.1 Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

6.6. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

 1. Wykonawca otrzyma 0 pkt za udzielenie 5-letniego terminu gwarancji jakości,
 2. Wykonawca otrzyma 5 pkt za udzielenie 6-letniego terminu gwarancji jakości,
 3. Wykonawca otrzyma 10 pkt za udzielenie 7-letniego terminu gwarancji jakości,
 4. Wykonawca otrzyma 15 pkt za udzielenie 8-letniego lub dłuższego terminu gwarancji jakości.

6.7. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać odpowiednio 0/5/10/15 pkt.

6.8. Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Termin wykonania zamówienia (Kt) zostanie obliczona wg następującego schematu: Oferta o najkrótszym terminie wykonania zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 15.

Liczba punktów uzyskanych przez pozostałe oferty zostanie obliczona wg następującej formuły:

 

PKt = (Tn : Tb) x 15

gdzie:

PKt  – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia”,

Tn   – najkrótszy termin wykonania zamówienia (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych),

Tb   – termin realizacji wykonania zaproponowany w badanej ofercie.

UWAGA:

Termin wykonania zamówienia Wykonawca powinien podać w ofercie, w dniach. Termin ten będzie liczony od dnia podpisania umowy. Wykonawca ustalając termin wykonania zamówienia winien uwzględnić maksymalnie 7-dniowy termin od dnia podpisania umowy na przekazanie placu budowy przez Zamawiającego. Termin wykonania  zamówienia nie może przekroczyć daty 30.09.2017 r.

 • Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
 • Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, przyznawania punktów o której mowa powyżej.
 • O terminie zawarcia umowy, zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. Jeśli wybrany wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
 • Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

 

 • O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, zamieszczając informacje na stronie internetowej fundacjanowagalicja.pl oraz wysyłając informację drogą elektroniczną na podany w ofercie adres emailowy.
 • Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona:
 1. oczywiste omyłki pisarskie (za oczywistą omyłkę pisarską zamawiający uznaje omyłkę nie budzącą wątpliwości, bezsporną powstałą w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto taką że każdy nie znający sprawy równie łatwo zauważy ją i równie łatwo wskaże ten sam sposób jej poprawienia),
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (za oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny uważa się błąd popełniony przez wykonawcę przy obliczaniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego),
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także po terminie złożenia ofert, jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usług objętych postępowaniem.
  • Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje zamawiającego do zawarcia umowy.
  • Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy:
 1. dostarczyć zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wymaganych przez prawo uprawnień budowlanych kierownika budowy
 2. dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
 3. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Niedostarczenie wymaganych dokumentów i/lub niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonanie umowy w wymaganym terminie skutkować będzie uznaniem, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

 • Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe(tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1030), przy czym:
 1. oferta wraz załącznikami wnoszone są do zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca;
 2. zamawiający dopuszcza możliwość składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
  • Domniemywa się, że pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu albo adres poczty e-mail podane przez wykonawcę (np. w ofercie) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią, chyba, że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony powyżej oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
  • Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Pan Sławomir Bochenek (e-mail: s_bochenek@op.pl); Pan Janusz Stanek- Tel. 606662565.
 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
  • Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI.

 

 • Wynagrodzenie ma formę wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z zapisami w umowie stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 

 1. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH      ZMIAN                UMOWY            ZAWARTEJ       W           WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

 

 • Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od wykonawcy uniemożliwiające wykonanie robót i jednocześnie wydłużenia okresu realizacji robót o czas trwania tych okoliczności, w zakresie wszystkich części.
 • Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, w okolicznościach przewidzianych umową oraz w okolicznościach nie przewidzianych umową, których Strony umowy, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć.
 1. PODWYKONAWSTWO

11.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

11.2 Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podał firmy podwykonawców.

11.3 Pozostałe warunki odnośnie podwykonawstwa zawarte są w umowie stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

 

 • Oferty należy składać w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres: EKSPRESJA Janusz Stanek ul. Łączna 6 33-395 Chełmiec do dnia 20 marca 2017r. (oferta musi w tym terminie wpłynąć do Zamawiającego).
 • Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 1. INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – zał. nr 3
 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarcze
 5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych- zał. nr 4

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na załączonych do niniejszego zapytania formularzach. Ofertę należy opisać w następujący sposób:

 

Oferta na realizację zadania pn. ” Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni ceglanej wraz z ogrodzeniem w miejscowości Chełmiec”.

 1. WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  • Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
  • Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
  • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie wskazanego wyżej terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  • Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
  • W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej.
  • Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego potrzebny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści tę informację na swojej stronie internetowej oraz przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne.
 2. INFORMACJE DODATKOWE:

 

 • Zamawiający do czasu podpisania umowy może zmienić zakres prac i zrealizować tylko wybraną część robót.
 • Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji oferowanych warunków z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. ZAŁĄCZNIKI

 

 • Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 • Oświadczenie o wykazie robót budowlanych

 

 • Wzór umowy
 • Dokumentacja architektoniczno- projektowa inwestycji.

 

Wszystkie załączniki są dostępne do pobrania pod adresem:

 

https://www.dropbox.com/sh/3dbslssuz5yytjr/AAAIwh4WETcagkhVPidk9JE0a?dl=0